Asociácia slovenských kúpeľov Jakubovo námestie 14 811 09 Bratislava Slovenská republika Tel: 02/ 524 449 82, 0903/ 139 377 E-mail: ask@ask.sk


Tlačová správa
z rokovania Valného zhromaždenia Asociácie slovenských kúpeľov,
Trenčianske Teplice 28. júna 2016
 
    
     Asociácia slovenských kúpeľov (ASK) na Valnom zhromaždení slovenských kúpeľov konanom dňa 28.6.2016 v Trenčianskych Tepliciach sa zaoberala podnetmi pre realizovanie podpory slovenského kúpeľníctva v zmysle NR SR schváleného Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 až 2020.
 
     Na Valnom zhromaždení ASK boli schválené podnety pre podporu kúpeľníctva, prostredníctvom ktorých sa dosiahne zlepšenie dostupnosti kúpeľnej starostlivosti  pre viac ako 130 000 občanov Slovenska, ktorí ročne absolvujú kúpeľnú starostlivosť. Ide výhradne o kúpeľné zariadenia s lekárskym a zdravotníckym zázemím a zákonom uznaným prírodným liečivým zdrojom.
 
     Schválené podnety ASK zabezpečia zlepšenie postavenia a významu kúpeľnej starostlivosti, ako dôležitej zložky zdravotnej starostlivosti zabezpečujúcej predĺženie dĺžky života v zdraví aj pre občanov Slovenska. V indexe HLY (healthy life years)  je totiž Slovensko až na 27. mieste zo všetkých krajín EU a na poslednom mieste z krajín V4. Kúpeľná starostlivosť je prevenciou predčasnej invalidity, budúcej odkázanosti na sociálny systém, udržuje ekonomicky aktívne obyvateľstvo a zabezpečuje kvalitu života.
     ASK v zmysle výstupov Valného zhromaždenia predloží dotknutým ministerstvám a poslancom NR SR s odborným zdôvodnením tieto podnety :

Na úseku daní :
- Novelizovať zákon o dani z pridanej hodnoty, prostredníctvom čoho sa dosiahne možnosť odpočtu DPH pri investíciách do rozvoja kúpeľov, prostredníctvom ktorých sa zvýši technický rozvoj aktivít kúpeľov slúžiacich aj na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. V súčasnosti platné právne predpisy na úseku DPH to nedovoľujú.
- Novelizovať zákon o dani z príjmu. Vytvoriť právny priestor, aby pre segment kúpeľníctva bola zákonom znížená sadzba dane z príjmu na úroveň 10%.

Novelizovať platné právne predpisy s cieľom dosiahnuť zníženie súčasnej doby odpisovania majetku kúpeľov.

Na úseku ochrany prírodných liečivých zdrojov a klimatických podmienok vhodných na liečenie prijať legislatívne úpravy zvyšujúce ich ochranu.

Na úseku prerozdeľovania finančných zdrojov z verejného zdravotného poistenia dosiahnuť zvýšenie podielu finančných prostriedkov na hradenie ústavnej zdravotnej starostlivosti v prírodných liečebných kúpeľoch na úroveň 2% z ročných výdavkov zdravotnej starostlivosti SR.
 
ASK pri hľadaní podnetov na podporu kúpeľníctva vychádzala z týchto atribútov slovenského kúpeľníctva :

  1. Slovensko patrí medzi európske veľmoci vo výskyte a tradičnom využívaní prírodných liečivých zdrojov, ktorými sú prírodné liečivé vody a klimatické podmienky vhodné na liečenie, s cieľom podpory zdravia. Z tohto pohľadu je Slovensko vysoko atraktívnou krajinou.
  2. Podpora slovenského kúpeľníctva vytvára trvalé hodnoty národného bohatstva Slovenska. Uznané prírodné liečivé zdroje sú nepremiestniteľným prírodným dedičstvom Slovenska, ktoré vyžaduje trvalú ochranu pre využívanie v liečebnom kúpeľníctve pre zdravie občanov Slovenska v súčasnosti i pri ďalšie generácie. 
  3. Tradičné kúpeľníctvo patrí medzi významné kultúrno-historické dedičstvo Slovenska.
  4. Slovenské kúpeľníctvo je podporou exportu Slovenska.
  5. Slovensko nemá more, ani pyramídy, ale je bohaté na prírodné liečivé zdroje. Podpora kúpeľníctva je podporou cestovného ruchu a zdrojovej časti národného hospodárstva. Súčasné problémy v Európe, vytvorili priestor pre vyššie využívanie aktivít cestovného ruchu v bezpečných krajinách sveta.
  6. Podpora kúpeľníctva má multiplikujúci efekt. Podporuje rast pracovných príležitosti v kúpeľných miestach a v ich okolí. Podporuje malé a stredné podnikanie, živnostníkov z radov  dodávateľov tovarov a služieb pre kúpele. S rozvojom kúpeľníctva sa podporuje i rozvoj infraštruktúry kúpeľného miesta so vznikom nových zariadení cestovného ruchu.
  7. Podpora slovenského kúpeľníctva  znamená udržanie a rast pracovných síl Slovenska. Rozvinuté kúpeľníctvo je významnou prevenciu najčastejšie sa vyskytujúcich chorôb. Podpora udržanie, čo najväčšieho počtu práceschopného obyvateľstva Slovenska, ktoré je predpokladom ekonomickej produktivity a prosperity.
  8. Kúpeľná starostlivosť, na báze využívania lokálnych prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie, je najmenej nákladnou zdravotnou starostlivosťou, v porovnaní s nemocničnou zdravotnou starostlivosťou. Znamená aj významné šetrenie výdavkov na lieky.
 
 
Schválené v Trenčianskych Tepliciach Valným zhromaždením Asociácie slovenských kúpeľov dňa 28.6.2016