Asociácia slovenských kúpeľov Jakubovo námestie 14 811 09 Bratislava Slovenská republika Tel: 02/ 524 449 82, 0903/ 139 377 E-mail: ask@ask.sk


AKO DO KÚPEĽOV

 

Kto môže absolvovať kúpeľnú liečbu?

Kúpeľná starostlivosť je ústavnou zdravotnou starostlivosťou. Pacient preto musí spĺňať základnú podmienku: Kúpeľnej starostlivosti musí predchádzať ambulantná zdravotná starostlivosť, alebo hospitalizácia. V zdravotnej dokumentácii pacienta musia byť záznamy o uvedenej poskytnutej zdravotnej starostlivosti. To platí v prípade indikácií typu „A“ (v celom rozsahu hradená z verejného zdravotného poistenia) aj „B“ (čiastočne hradená z verejného zdravotného poistenia hradením zdravotnej starostlivosti). Nie je možné predpísať kúpeľnú starostlivosť pri prvých príznakoch ochorenia, ako prvú zdravotnú starostlivosť.

 

Kto vypisuje a navrhuje kúpeľnú liečbu?

Podľa platnej právnej úpravy tlačivo na kúpeľnú starostlivosť (ŠEVT 14 782 0) môže vypísať už aj všeobecný lekár pre dospelých a všeobecný lekár pre deti a dorast, na základe nálezu príslušného lekára špecialistu. To platí pre všetky indikácie. Rozširuje to možnosti pre vypisovanie návrhov na KL. V indikačnom zozname je uvedený pri každej diagnóze príslušný lekár špecialista. Lekár špecialista môže vypísať návrh na KL aj bez spolu účasti všeobecného lekára. Lekári špecialisti vypisujú návrhy na KL pacientom, ktorých majú v dispenzárnej starostlivosti, pretože odborne manažujú poskytovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť.


Potrebné vyšetrenia?

Veľmi dôležitou podmienkou pre schválenie návrhu na KL revíznym lekárom zdravotnej poisťovne, plynúcou zo zákona č. 577/2004 Z. z. je podmienka, že všetky zákonom predpísané klinické a laboratórne vyšetrenia nesmú byť staršie ako tri mesiace. Treba ich povinne uviesť v návrhu na KL s dátumom ich uskutočnenia. Pacienti vo veku nad 70 rokov musia mať naviac v návrhu na KL uvedené aj výsledky interného vyšetrenia.

 

Aká je ďalšia cesta návrhu na KL?

Návrh na KL pacient doručí (poštou, alebo osobne) na pobočku svojej zdravotnej poisťovne. Revízny lekár zdravotnej poisťovne schvaľuje návrh na KL. Nesprávne vyplnený návrh vráti na doplnenie, alebo ho zamietne, ak nespĺňa zákonom stanovené kritériá. Zamietnutie návrhu musí revízny lekár vykonať s príslušným odôvodnením.

Návrh na KL, ktorý spĺňa zákonom stanovené kritéria musí zdravotná poisťovňa schváliť.

 

Ako postupovať po schválení návrhu na KL zdravotnou poisťovňou?

Zdravotná poisťovňa poistencovi listom oznámi schválenie kúpeľnej liečby a kúpeľné zariadenie, v ktorom môže pacient KL absolvovať (v zozname kúpeľných zariadení sú tie, s ktorými má daná poisťovňa zmluvný vzťah, a len tie, ktoré majú oprávnenie liečiť pacientov s daným konkrétnym ochorením). Pacient si potom sám dohodne s kúpeľným zariadeným dátum nástupu. Dôležité je pri ochoreniach, kde je absolvovanie KL limitované do určitého dátumu (napríklad do 12 mesiacov od operácie), nastúpiť na KL pred uplynutím tohto termínu.

 

Platby pri kúpeľnej liečbe.

Pacient si spolu s KL dohovorí i kvalitu ubytovania a stravovania, ktorú vyžaduje, alebo ktorú mu môže kúpeľné zariadenie poskytnúť.

Podľa nariadenia Vlády SR za služby (ubytovanie a stravovanie) počas KL, pri ochoreniach označených ako skupina B v indikačnom zozname, platí pacient 4,98 EUR za deň v I. a IV. štvrťroku a 7,30 EUR v II. a III. štvrťroku ak je ubytovanie v štandardnej izbe – čo znamená len veľmi jednoduché vybavenie v 2-lôžkovej izbe so spoločným sociálnym zariadením. Kúpeľný podnik oznámi poistencovi ceny za jeden deň pobytu a špecifikuje kvalitu ubytovania, prípadne ďalšie poplatky.

Pri KL ochorení zaradených v indikačnom zozname v skupine A, platí pacient poplatok 1,66 EUR denne (prvý a posledný deň KL sa počíta ako jeden deň). Oslobodení od tohto poplatku sú nositelia najmenej striebornej Jánskeho plakety, oslobodené sú detí do 3 rokov a ich sprievodca a ľudia v hmotnej núdzi (potrebné je potvrdenie príslušného sociálneho úradu). Uvedené oslobodenia od úhrady poplatku neplatia pre indikácie v skupine B.

 

Za čo sa ešte platí v kúpeľoch?

Podľa zákona č. 582/2004 Z. z. (o miestnych poplatkoch) kúpeľné zariadenia vyberajú od ubytovaných hostí pre príslušné obce daň z ubytovania. Jeho výšku stanovujú obce všeobecným záväzným nariadením. Spravidla je jeho výška cca 1 EUR za deň pobytu ubytovaného hosťa. Obce majú možnosť (nie povinnosť) oslobodiť od vyberania dane z ubytovania niektoré osoby. Napríklad nevidomých občanov, osoby do 18 rokov, osoby s preukazom ZŤP a študentov. Tieto výnimky sú zverejnené vo všeobecnom záväznom nariadení obce. Kúpeľné zariadenia nerozhodujú o týchto výnimkách. Vhodné je sa vopred informovať o výške a podmienkach vyberania uvedenej dane z ubytovania.

 

Ako často je možné absolvovať KL ?

Prevažne platí, že v jednom kalendárnom roku je možné absolvovať KL iba raz. V indikačnom zozname je pri niektorých diagnózach, v poznámke uvedené, ako často je možné pri príslušnom ochorení absolvovať KL. Pri stavoch po úrazoch, operáciách, onkologickej liečbe je KL možná len jedenkrát pre konkrétny stav.

Všetky zákonom stanovené podmienky pre KL sa nachádzajú v Indikačnom zozname pre kúpeľnú starostlivosť, ktorý ako Príloha č. 6 je súčasťou zákona č. 577/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

 

MUDr. Janka Zálešáková

Predsedníčka Asociácie slovenských kúpeľov