Ako do kúpeľov po ochorení COVID-19

Ochorenie COVID-19 u mnohých ľudí zanecháva dlhodobé zdravotné ťažkosti, ktoré je potrebné riešiť čo najskôr. Jednou z ciest ako postkovidovým pacientom pomôcť je rehabilitačná starosltivosť v liečebných kúpeľoch.

Hrozba, že niektoré vážne chronické poruchy zdravia o 10 rokov budeme dávať do súvislosti s prekonaním ochorenia COVID-19 je veľmi aktuálna. Klinický obraz akútneho štádia ochorenia je už  pomerne dobre zdokumentovaný a prijali sa štandardné liečebné postupy pre život ohrozujúce stavy. Lekári na celom svete sú však každý deň konfrontovaní so širokou paletou chorobných príznakov, ktoré sa rozvinuli až po prekonaní infekčnej fázy ochorenia.

Je veľmi znepokojujúce, že sa to netýka len pacientov, ktorí museli byť dlhodobo hospitalizovaní na jednotke intenzívnej starostlivosti, alebo boli pripojení na umelú pľúcnu ventiláciu. Orgánové poškodenia a psychické zmeny, ktoré neboli prítomné pred infekciou môžu postihnúť aj tých, ktorí prekonali ochorenie v  domácej liečbe a priebeh akútnej fázy ochorenia sa u nich prejavoval ako mierny, či stredne ťažký.

 Najčastejšie ťažkosti

Paleta  dlhotrvajúcich zdravotných ťažkostí  po prekonaní COVID-19 je veľmi široká a nie je viazaná len na dýchacie cesty. Respiračné problémy dokonca nie sú tie najčastejšie. Môžeme povedať, že následné ťažkosti môžu postihnúť takmer všetky orgány ľudského tela, cez srdce, cievy, periférne nervy, mozog, obličky, kĺby a svaly, orgány tráviaceho systému, čo sa následne prejaví zmenou ich funkcie a často úpornými bolesťami. Niektoré orgánové zmeny môžu mať naozaj závažný charakter a môžu byť príčinou invalidity v budúcich rokoch, samozrejme s celospoločenskými negatívnymi dopadmi na kvalitu pracovnej sily, zvýšených výdavkov na zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie. Mimoriadne závažné sú aj sprievodné prejavy ťažkej únavy, ktorá limituje všetky aktivity, poruchy spánku, apatia, demotivácia, depresia, úzkosť.

Kto má nárok na kúpele

Kúpeľná starostlivosť u postkovidového syndrómu je následná zdravotná starostlivosť,  obyčajne po 8-12 týždňoch po ukončení akútnej fázy ochorenia COVID-19 a pri pretrvávaní závažných zdravotných problémov, ktoré limitujú aj bežné denné aktivity. Od apríla 2021 sú stavy po prekonaní COVID-19 zaradené do indikačného zoznamu pre kúpeľnú starostlivosť s úhradou z verejného zdravotného poistenia. Dĺžka kúpeľnej starostlivosti hradenej zdravotnými poisťovňami je 21 dní.

 Pacientom, u ktorých sú v popredí ťažkosti zo strany srdcovocievneho systému, návrh na kúpeľnú liečbu pod kódom II/12  môže vypísať kardiológ, internista, alebo všeobecný lekár. Liečbu treba absolvovať do 12 mesiacov od ukončenia akútnej fázy ochorenia. Liečba je plne hradená zdravotnou poisťovňou.

Čo všetko kúpele ponúkajú

Všetky kúpeľné podniky na Slovensku majú rozhodnutím MZ SR schválené indikačné spektrum, čo je následne určujúce pre personálne a materiálne a technické vybavenie zdravotníckeho zariadenia.

Kúpeľná starostlivosť je vždy komplexná ústavná zdravotná starostlivosť v medicínskom odbore Fyziatria balneológia a liečebná rehabilitácia využívajúca metodiky:

Okrem prostriedkov odboru FBLR je vždy súčasťou liečby v prírodných liečebných kúpeľoch aj:

Liečbu zabezpečuje multidisciplinárny tím zdravotníckych pracovníkov (lekár, sestra, fyzioterapeut, ergoterapeut, klinický psychológ, logopéd, nutričný terapeut, masér, sanitár). Zastúpenie lekárov-špecialistov je podľa  indikačného spektra, znamená to napríklad, že ak ide o zameranie na  neurologické choroby v tíme je aj neurológ, u kardiologických diagnóz kardiológ –  takto to funguje vo všetkých indikačných skupinách. Garant kúpeľnej starostlivosti je vždy lekár FBLR s 10-ročnou praxou

Čo vás čaká pri nástupe

Pri príchode na kúpeľnú liečbu každý pacient absolvuje vstupné lekárske vyšetrenie a v prípade postkovidového syndrómu aj špeciálne testy, ktorých výber závisí od prevažujúcej symptomatológie.

Pri ukončení kúpeľnej starostlivosti zopakovanie vyšetrení a testovania a vyhodnotenie efektu kúpeľnej liečby.

Možnosti aj pre samoplatcov

Ak ide o pacienta, ktorý má len mierne postkovidové zdravotné problémy a nespĺňa zdravotné kritéria pre hradenú kúpeľnú starostlivosť a má záujem o kúpeľnú liečbu môže si liečbu hradiť z vlastných prostriedkov ako samoplatca. Všetky potrebné informácie získa priamo v kúpeľnom podniku, ktorý si vyberie. Zoznam a indikačné zameranie jednotlivých kúpeľov nájde na tejto stránke Asociácie slovenských kúpeľov, preklikom sa dostane priamo do všetkých slovenských kúpeľov.