Hospodárske noviny: Kúpele? Takto si ich dnes vybavíte

Hospodárske noviny pripravili v júni rozsiahly praktický manuál s poradenstvom ako do kúpelov. Text vyšiel 18. júna 2018 v tlačenej podobe.

LIEČBA
Liečba v kúpeľoch je určená pre chronicky chorých pacientov. Kúpele však môžu využívať aj samoplatcovia, ktorým záleží na svojom zdraví a skôr ako lieky uprednostnia pobyt v nich.
Odpovedá Janka Zálešáková, Asociácia slovenských kúpeľov
1. Nie sú kúpele ako kúpele
Mnohé hotely ponúkajú rôzne wellness kúry s liečebnými účinkami. Aký je rozdiel medzi kúpeľmi a wellness?
Liečebné kúpele potrebujú licenciu štátneho orgánu. Na prevádzkovanie liečebných kúpeľov treba mať kvalifikovaný zdravotnícky personál, ako sú lekári, fyzioterapeuti, zdravotné sestry, maséri, ošetrovatelia, poradcovia výživy. Navyše disponujú špeciálnymi diagnostickými metódami podľa indikačného zamerania. Oproti tomu wellness spa/ day spa ponúkajú služby zamerané na krásu tela, relax, fitnes, spiritualitu, teda ide najmä o kúpaliská, kozmetické salóny, soláriá, akvaparky, fitnes štúdiá, wellness a saunové štúdiá, masážne štúdiá. Na ich prevádzkovanie nie je potrebná licencia. Zväčša ide o krátkodobé pobyty.
2. Kedy je nárok
Chcela by som ísť do kúpeľov viackrát. Ako často mám nárok na kúpele?
Prevažne platí, že v jednom kalendárnom roku je možné absolvovať kúpeľnú liečbu iba raz. V indikačnom zozname je pri niektorých diagnózach v poznámke uvedené, ako často je možné pri príslušnom ochorení absolvovať kúpeľnú liečbu. Pri stavoch po úrazoch, operáciách, onkologickej liečbe je kúpeľná liečba možná len jedenkrát pre konkrétny stav.
3. Možnosti pre prvotne chorých dostať pobyt
Začína sa mi prejavovať nábeh na ischemickú chorobu srdca, ale lekár mi nechce predpísať kúpele.
Kúpeľná starostlivosť je ústavnou zdravotnou starostlivosťou. Musí jej predchádzať ambulantná starostlivosť alebo hospitalizácia. V zdravotnej dokumentácii pacienta musia byť záznamy o jej poskytnutí. Nie je možné predpísať kúpeľnú liečbu pri prvých príznakoch ochorenia.
4. Kto nemôže žiadať kúpele ani raz
Liečim sa na alkoholizmus. Lekár mi nechce povoliť kúpeľnú liečbu. Je to správne?
Kúpeľnú starostlivosť nemožno navrhnúť, ak ide o: infekčné choroby prenosné na človeka a bacilonosičstvo, najmä brušného týfusu a paratýfusu. Ak je niektorá choroba indikovaná na kúpeľnú starostlivosť združená s TBC dýchacieho ústrojenstva alebo inou formou TBC, môže sa kúpeľná starostlivosť navrhnúť a povoliť iba takej osobe, ktorá už bola vyradená z dispenzárnych skupín aktívnej tuberkulózy. Ďalej choroby v akútnom štádiu, klinické známky obehového zlyhania, alkoholizmus alebo drogy.
5. Platby pre pacientov s hradenými diagnózami
Ako je hradená kúpeľná starostlivosť? Ktorí pacienti ju majú bezplatnú?
Zdravotné poisťovne môžu hradiť kúpeľnú starostlivosť v celom rozsahu alebo čiastočne. V prípade indikácií zaradených v kategórii A má pacient hradené všetky lekárske úkony, procedúry, ubytovanie aj stravu. V prípade indikácií zaradených v kategórii B má pacient hradené všetky lekárske úkony a procedúry, ubytovanie a stravu si hradí sám.
6. Návrh na liečbu vypisuje lekár
Kto vypisuje a navrhuje kúpeľnú liečbu?
Ako prvý vypisuje poukaz lekár – špecialista, ale podľa platnej právnej úpravy môže poukaz vypísať aj všeobecný lekár pre dospelých a všeobecný lekár pre deti a dorast, a to na základe nálezu príslušného lekára špecialistu. To platí pre všetky indikácie. V indikačnom zozname je uvedený pri každej diagnóze príslušný lekár špecialista. Špecialista môže vypísať návrh aj bez všeobecného lekára.
7. Dokedy platia všetky vyšetrenia u lekára
Mám ísť do kúpeľov, ale neviem, či si stihnem vybaviť všetky vyšetrenia. Dokedy platia výsledky od lekára?
Veľmi dôležitou podmienkou na schválenie návrhu na kúpeľnú liečbu revíznym lekárom zdravotnej poisťovne je podmienka, že všetky predpísané klinické a laboratórne vyšetrenia nesmú byť staršie ako tri mesiace. Treba ich povinne uviesť v návrhu na kúpeľnú liečbu s dátumom ich uskutočnenia. Pacienti starší ako 70 rokov musia mať navyše v návrhu na liečbu aj výsledky interného vyšetrenia.
8. Doručenie návrhu poštou alebo osobne
Akým spôsobom mám doručiť návrh na kúpeľnú liečbu, aby prišiel načas?
Návrh na kúpeľnú liečbu doručíte poštou alebo osobne do pobočky svojej zdravotnej poisťovne. Schvaľuje ho revízny lekár zdravotnej poisťovne. Ak je nesprávne vyplnený, vráti ho na doplnenie, alebo ho zamietne, ak nespĺňa zákonom stanovené kritériá. Zamietnutie návrhu musí revízny lekár odôvodniť. Návrh na kúpeľnú liečbu, ktorý spĺňa zákonom stanovené kritériá, musí zdravotná poisťovňa schváliť.
Zdroj – zdravotná poisťovňa Dôvera
9. Výber zariadenia je na zdravotnej poisťovni
Zdravotná poisťovňa mi vybrala miesto, kam mám ísť do kúpeľov, ale ja by som chcel ísť do iných. Môžem žiadať o výmenu?
Zdravotná poisťovňa poistencovi listom oznámi schválenie kúpeľnej liečby a kúpeľné zariadenie, v ktorom môže pacient liečbu absolvovať. V zozname kúpeľných zariadení sú tie, s ktorými má poisťovňa zmluvný vzťah, a len tie, ktoré majú oprávnenie liečiť pacientov s konkrétnym ochorením. Teda zdravotná poisťovňa vo vašom prípade postupovala správne. Vy si potom dohodnete dátum nástupu. Dôležité je to pri ochoreniach, kde je absolvovanie kúpeľnej liečby limitované do určitého dátumu, napríklad do 12 mesiacov od operácie.
10. Dôležité platby pre „béčkarov“
Idem ako „béčkar“ do kúpeľov. Čo všetko si budem platiť?
Za ubytovanie a stravovanie počas kúpeľnej liečby, pri ochoreniach označených ako skupina B v indikačnom zozname, platí pacient 4,98 eura za deň v prvom a štvrtom štvrťroku a 7,30 eura v druhom a treťom štvrťroku, ak je ubytovanie v štandardnej izbe – čo znamená len veľmi jednoduché vybavenie v dvojlôžkovej izbe so spoločným sociálnym zariadením. Kúpele vám oznámia ceny za jeden deň pobytu a špecifikujú kvalitu ubytovania, prípadne ďalšie poplatky.
11. Miestny poplatok v obciach pre hostí
Za čo sa ešte platí v kúpeľoch?
Kúpele vyberajú od ubytovaných hostí pre príslušné obce daň z ubytovania. Jeho výšku stanovujú všeobecné záväzným nariadením. Spravidla je to jedno euro za deň pobytu ubytovaného hosťa. Obce majú možnosť, nie povinnosť, oslobodiť od vyberania dane z ubytovania niektoré osoby, napríklad nevidomých občanov, osoby do 18 rokov, osoby s preukazom ŤZP a študentov.
12. Dva zaujímavé preventívne programy
Dočítala som sa, že Asociácia slovenských kúpeľov spolu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou pripravili od 1. júla programy zamerané na prevenciu proti bolestiam chrbta a obezitu. Ako na ne získam príspevok?
Sú to programy Obezita a Škola pre zdravý chrbát. O zaradenie do programu Obezita nemusí poistenec žiadať ani vopred informovať VšZP. Pri splnení podmienok (máte 18+, BMI > 30 alebo BMI > 28 v kombinácii s vysokým TK a poruchou metabolizmu tukov alebo cukrov a nie ste v zozname neplatičov VšZP) si dohodnete termín pobytu priamo s kúpeľným zariadením. Po absolvovaní liečebnopreventívneho programu Obezita uhradíte v kúpeľoch celú sumu za pobyt. Je dôležité, aby ste si uschovali doklad o zaplatení, doručili ho osobne alebo poštou do ktorejkoľvek krajskej pobočky poisťovne spolu s vyplnenou žiadosťou. Tá vám potom pošle na účet alebo adresu, ktorú uvediete, príspevok vo výške tretiny z bežnej úhrady za zdravotnú starostlivosť v kúpeľnom zariadení, maximálne osem eur/deň. O poskytnutie príspevku musíte požiadať do troch mesiacov po absolvovaní liečebnopreventívneho programu. Rovnaké podmienky sú aj pri druhom programe.
13. Správna kontrola pred odchodom
Idem do kúpeľov, na čo by som nemal zabudnúť? Čo si treba kontrolovať?
Pamätajte najmä na nasledujúce: kúpeľné procedúry sa poskytujú šesť dní v týždni, okrem nedele a štátnych sviatkov, absolvovanie všetkých stanovených procedúr je nevyhnutné na zlepšenie vášho zdravotného stavu, pri ukončení pobytu (aj priebežne) si kontrolujte počet absolvovaných procedúr zaznamenaných v kúpeľnom preukaze. Správnosť údajov v kúpeľnom preukaze, ktorý dostanete na začiatku pobytu, podpíšete. Pri zistení nedostatkov počas pobytu sa môžete obrátiť na ošetrujúceho lekára alebo na vedenie zariadenia.
14. Dôležité potvrdenia pred pobytom
Už mám vybavený kúpeľný pobyt. Čo všetko si mám so sebou zobrať, čo sa týka dokumentov a vyšetrení?
V každom prípade nezabudnite na preukaz poistenca a občiansky preukaz. Zoberte si aj zdravotné pomôcky a lieky, ktoré pravidelne užívate, a to v takom množstve, aby vám vystačili na celú dĺžku pobytu. Nevyhnutné je potvrdenie o aktuálnom zdravotnom stave od vášho lekára staré maximálne 14 dní. Potvrdenie predložte v kúpeľoch pri vstupnej prehliadke ošetrujúcemu lekárovi. Nezabudnite ani na predvolanie na kúpeľnú liečbu, ktoré vám zaslali kúpele.
15. Zmena termínu nástupu nevyhovuje
Je možné termín nástupu do kúpeľov zmeniť, ak mi nevyhovuje?
Termín nástupu neurčuje zdravotná poisťovňa, ale kúpele. Bez ohľadu na to, či máte ísť do kúpeľov v skupine A alebo B, ohľadne možnej zmeny termínov čo najskôr kontaktujte kúpeľné zariadenie, kde máte pobyt absolvovať.
16. Periodicita liečby je daná chorobou
Môžem sa v kúpeľoch liečiť na tú istú diagnózu opakovane?
Áno. To, ako často možno chodiť do kúpeľov s tou istou chorobou, stanovuje zákon. Spravidla je možné navštevovať kúpele raz ročne, pri niektorých diagnózach raz za dva roky.
17. Kedy poisťovňa odmietne návrh
Kvôli čomu najčastejšie zamietne zdravotná poisťovňa kúpeľné návrhy?
Najčastejším dôvodom je strata platnosti kúpeľného návrhu. Takisto, ak pacient neabsolvuje sústavnú liečbu daného ochorenia alebo navrhujúci lekár prehliadne určenú periodicitu kúpeľnej liečby. Pri niektorých ochoreniach je možné ísť do kúpeľov raz za dva roky, nie každý rok. Napríklad kúpeľné návrhy pre skupinu B – ochorenia bedrových, kolenných kĺbov, chrbtice, cukrovka.
18. Dieťa a pobyty v kúpeľoch
Máme často chorú dcérku a lekárka navrhuje kúpeľnú liečbu. Má štyri roky, nevieme, či jej to neuškodí.
Podľa zákona je dolná hranica veku dieťaťa pri dýchacích chorobách tri roky, avšak pri iných diagnózach môže do kúpeľov nastúpiť aj menšie dieťa. Odporúčame vám konzultovať najvhodnejší termín s ošetrujúcim lekárom dieťatka.
Zdroj – Všeobecná zdravotná poisťovňa
19. Príspevky pre sprievodcu postihnutého syna
Môj 17-ročný syn je zdravotne postihnutý a lekár mu predpísal kúpele. Môžem ísť s ním, keďže sa ťažko pohybuje, preplatí mi poisťovňa pobyt s ním?
Poistenec so zdravotným postihnutím, vyžadujúcim pomoc a sprevádzanie pri kúpeľnej liečbe, má možnosť požiadať poisťovňu o čiastočnú úhradu za sprievodcu. Požiadavku zdôvodní lekár v príslušnej časti návrhu. V prípade detskej kúpeľnej liečby je možné požiadať o čiastočnú úhradu sprievodcu dieťaťa do troch rokov veku. V prípade schválenia čiastočnej úhrady za sprievodcu VšZP uhrádza sumu 5,48 eura/deň. Ostatné poplatky si sprievodca v kúpeľnom zariadení dopláca.
20. Výhody ambulantnej liečby pre pacientov
Aké výhody má ambulantná kúpeľná starostlivosť?
Pri spôsobe úhrady A aj B je možné požiadať aj o ambulantnú kúpeľnú starostlivosť. V takomto prípade si poistenec zabezpečí ubytovanie inde. Prípadne na procedúry dochádza z miesta bydliska.
Jana Véghová