Doplatky pri poskytovaní kúpeľnej starostlivosti

Vážení pacienti slovenských liečebných kúpeľov.

Mnohí z vás ste v ostatných dňoch oslovili Asociáciu slovenských kúpeľov s otázkou prečo aj pri poskytovaní kúpeľnej starostlivosti typ A máte uhrádzať doplatky, keďže predpokladáte, že tento typ zdravotnej starostlivosti by mal byť hradený z verejného zdravotného poistenia. Niektorí z vás dokonca obviňujete kúpeľné podniky, že sa doplatkami snažia obohatiť. Doteraz bol legislatívne určený štandardný doplatok pacienta 1,7 € pri type kúpeľnej starostlivosti typ A pri tzv. štandardnom ubytovaní. Už aj v minulých rokoch mali teda možnosť kúpeľné podniky vyberať doplatok pri vyššej kvalite ubytovania, než bol legislatívou určený štandard.
V zákone 577 z roku 2004 v § 38a odsek (2) sa uvádza: „Za štandardný pobyt na lôžku sa považuje ubytovanie v jednej ubytovacej jednotke s najmenej dvoma posteľami s umiestnením spoločného sociálneho zariadenia mimo tejto ubytovacej jednotky“
Táto zákonná úprava o štandardnom ubytovaní má už 18 rokov. Je len samozrejmé, že kúpeľné podniky sa v priebehu rokov snažili zvyšovať štandard všetkých poskytovaných služieb, teda aj ubytovania. V liečebných kúpeľoch na Slovensku v roku 2022 je len asi 250 lôžok v „zákonnom najnižšom štandarde“ a aj to nie vo všetkých kúpeľoch.

Chceme vás preto informovať aká je situácia s financovaním kúpeľnej starostlivosti.

Platby zdravotných poisťovní za ošetrovací deň sa od roku 2019 vo väčšine kúpeľných podnikov vôbec nezmenili. V niektorých s najnižšou cenou sa len dorovnali na priemernú cenu ošetrovacieho dňa z roku 2019. V súčasnosti cena, ktorú hradí VšZP je rovnaká pre všetky kúpeľné podniky a to bez ohľadu na konkrétnu diagnózu a rozdielne náklady s tým spojené. Rokovania so súkromnými zdravotnými poisťovňami tiež nepriniesli krytie oprávnených nákladov pri poskytovaní kúpeľnej starostlivosti.
Zmluvy zdravotných poisťovní s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti sú verejne dostupné. Po zadaní IČO konkrétneho kúpeľného podniku na stránke konkrétnej zdravotnej poisťovne tak otvoríte platnú zmluvu. Odporúčame vám, aby ste tak urobili a pochopíte, že v súčasnej dobe, kedy sa ceny tovarov a služieb v celej spoločnosti dramaticky zvýšili nie je doplatok vyžadovaný kúpeľným podnikom pri kúpeľnej starostlivosti typ A ziskom kúpeľného podniku. Doplatok slúži na to, aby sa kúpeľná starostlivosť vôbec mohla poskytovať.
Všetci občania SR boli prednedávnom informovaní ministrom financií o tom, že zdravotná starostlivosť bude dofinancovaná čiastkou 365 miliónov Eur, čo malo pokryť najmä zvýšené ceny energií a cenu práce zdravotníckych pracovníkov. V ASK sme preto očakávali, že prírodné liečebné kúpele ako zdravotnícke zariadenia budú mať tiež aspoň sčasti kryté zvýšené náklady. Na kúpeľnú starostlivosť však z tejto sumy neprišiel ani cent. Za súčasnú situáciu s úhradou kúpeľnej starostlivosti nie sú teda zodpovední poskytovatelia kúpeľnej starostlivosti, ale tí, ktorí rozhodujú o tom aká suma v štátnom rozpočte je plánovaná pre zdravotnú starostlivosť v SR a následne tí
(MZ SR a zdravotné poisťovne), ktorí túto sumu rozdeľujú na konkrétne typy zdravotnej starostlivosti.

Doplatky budú účtované kúpeľnými podnikmi ako rozdiel medzi uhradenou sumou konkrétnou zdravotnou poisťovňou a skutočnou nákladovou cenou ošetrovacieho dňa. Cez www.ask.sk sa dostane na stránku všetkých našich členov, kde je výška doplatku v konkrétnych liečebných domoch uvedená. Súčasne máte možnosť overiť si, v ktorých liečebných kúpeľoch je možné liečiť vašu konkrétnu diagnózu a následne si vybrať konkrétne liečebné kúpele a konkrétny liečebný dom na linku https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/Indikacie.rtf