Dočasná pracovná neschopnosť a kúpeľná starostlivosť

Problematika dočasnej pracovnej neschopnosti je upravená v § 12a zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“).

V zmysle aktuálnej právnej úpravy dočasnú pracovnú neschopnosť poistenca posudzuje a rozhoduje o nej príslušný ošetrujúci lekár, ktorým je všeobecný lekár alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo alebo lekár zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti.

Ak príslušný ošetrujúci lekár rozhodol o dočasnej pracovnej neschopnosti osoby, vystaví potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti na predpísanom tlačive a určí osobe liečebný režim.

Dočasná pracovná neschopnosť sa začína dňom, v ktorom príslušný ošetrujúci lekár zistil chorobu, ktorá vyžaduje dočasnú pracovnú neschopnosť. Ak sa zdravotná starostlivosť poskytne zamestnancovi po odpracovaní jeho pracovnej zmeny, dočasná pracovná neschopnosť sa začína nasledujúcim kalendárnym dňom.

Povinnosťou zdravotníckeho zariadenia je v zmysle § 233 ods. 2 písm. d) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) potvrdzovať dočasnú pracovnú neschopnosť poistenca na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou.

V zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prírodné liečebné kúpele sú zdravotníckymi zariadeniami, v ktorých sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť.

Potvrdenie, vystavené v prírodných liečebných kúpeľoch, je potvrdením vydaným v súlade so zákonom, ktoré je akceptované, ak sú v ňom obsiahnuté všetky potrebné údaje, určené Sociálnou poisťovňou.

Tlačivo Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti v prípade kúpeľnej liečby vypisuje spravidla lekár prírodných liečebných kúpeľov, pričom ako adresa, kde sa poistenec zdržiava počas dočasnej pracovnej neschopnosti uvedie sídlo kúpeľov.

Príloha č. 6 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 661/2007 Z. z. rozlišuje tzv. diagnózy typu A, kedy liečba v kúpeľoch zvyčajne bezprostredne nasleduje po pobyte poistenca v nemocnici a týka sa najmä stavov po úraze alebo operácii a diagnózy typu B, sú to poistenci najčastejšie s chronickým ochorením, ktorí idú do kúpeľov na preliečenie.

Pri diagnózach typu A je kúpeľná liečba spravidla poskytovaná v rámci už trvajúcej dočasnej pracovnej neschopnosti, inak tlačivo potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti vystaví ošetrujúci lekár prírodných liečebných kúpeľov.

Ak zdravotná starostlivosť v prírodných liečebných kúpeľoch na diagnózu B je poskytovaná na základe odporúčania ošetrujúceho lekára a je odôvodnená zdravotným stavom poistenca, je možné považovať uznanú dočasnú pracovnú neschopnosť za odôvodnenú s ohľadom na konkrétne okolnosti a osobitosti týkajúce sa zdravotného stavu v individuálnych prípadoch.

V prípade využitia kúpeľnej liečby, ktorá nebola indikovaná zo zdravotných dôvodov (rekondičné pobyty, rekreácie, welness pobyty) uznanie dočasnej pracovnej neschopnosti nie je dôvodné.

Na otázku Asociácie slovenských kúpeľov odpovedala MUDr. Veronika Majtánová, riaditeľka odboru lekárskej posudkovej činnosti Sociálnej poisťovne.