Slovensko a kvalita života viazaná na zdravie

Kvalita života viazaná na zdravie je kategória, ktorá lepšie odráža zdravotnú situáciu a ekonomický rozmer zdravia, než len priemerná dĺžka dožitia. Štruktúrny indikátor Healthy Life Years (HLY) udáva očakávanú doba dožitia bez zdravotného obmedzenia. Priemerná dĺžka života v Európskej únii je u žien 83,6 roka a u mužov 78,1 roka. Podľa indexu HLY sa v krajinách Európskej únie ženy dožívajú v plnom zdraví 61,8 roka a muži 61,4 roka.

Na Slovensku je priemerná dĺžka života podľa aktuálnych dát Eurostatu u žien 80,5 roka a u mužov 73,3 roka. V indexe HLY sme však na predposlednom mieste v EÚ u mužov 55,5 roka (horšie je Lotyšsko) a poslednom mieste u žien s 54,6 roka v plnom zdraví.

V tabuľke sú dve krajiny s najvyšším HLY v EÚ, naše susedné krajiny V4 a dve najslabšie krajiny v rámci HLY. Zdroj: Eurostat, 2016

Pri narodení

Pri narodení

muži

ženy

EU 28

61,4

61,8

ŠVÉDSKO

73,6

73,6

MALTA

72,3

74,3

ČESKO

63,4

65

POĽSKO

59,8

62,7

MAĎARSKO

58,9

60,8

LOTYŠSKO

51,5

55,3

SLOVENSKO

55,5

54,6

Dĺžka života v dobrom zdraví je dôležitejšia ako celková dĺžka života. Cieľom zdravotnej politiky v Európskej únii je zvýšiť v najbližších rokoch práve dĺžku dožitia v dobrom zdraví o dva roky a zaviazala sa k tomu aj naša krajina ako jedna z členských krajín EÚ.

Pritom predlžovanie dĺžky života bez primeranej kvality života je kontraproduktívne zo zdravotného aj z ekonomického hľadiska. Pacienti, ktorí sú chorí, nie sú iba záťažou pre zdravotnícky systém, ale sú menej produktívni, častejšie prechádzajú na čiastočný alebo úplný invalidný dôchodok a prestávajú byť ekonomicky produktívny.

Podpora slovenského kúpeľníctva znamená udržanie a rast pracovných síl Slovenska. Rozvinuté kúpeľníctvo je významnou prevenciu najčastejšie sa vyskytujúcich chorôb. Podpora udržanie, čo najväčšieho počtu práceschopného obyvateľstva Slovenska, ktoré je predpokladom ekonomickej produktivity a prosperity.