Slovenské kúpele a programové vyhlásenie vlády

Kúpeľná starostlivosť, na báze využívania lokálnych prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie, je najmenej nákladnou zdravotnou starostlivosťou, v porovnaní s nemocničnou zdravotnou starostlivosťou. Znamená aj významné šetrenie výdavkov na lieky.

Súčasná vláda deklarovala v Programovom vyhlásení podporu rozvoja slovenského kúpeľníctva v kapitole cestovný ruch, citujeme: „Vzhľadom na potenciál cestovného ruchu je možné vyrovnávať regionálne hospodárske a sociálne rozdiely. Bude potrebné posilniť rozvoj tých produktov cestovného ruchu, ktoré majú vysokú pridanú hodnotu, a prinášajú vyššiu efektivitu vynaložených nákladov. Ide najmä o voľnočasové aktivity ako vidiecka turistika, zimný a zážitkový cestovný ruch. Väčší dôraz sa bude klásť na podporu rozvoja kúpeľníctva. Preto vláda posúdi možnosť zavedenia daňových zvýhodnení a osobitných stimulov pre rozvoj slovenského kúpeľníctva.“

Slovenské prírodné liečebné kúpele sú definované ako zdravotnícke zariadenia, v ktorých sa poskytuje zdravotná starostlivosť na stabilizáciu zdravotného stavu, regeneráciu zdravia alebo prevenciu chorôb. Tieto prírodné kúpele využívajú prírodné liečivé vody alebo klimatické podmienky vhodné na liečenie uznané podľa Zákona č. 538/2005 Z.z., ktorý upravuje podmienky a pravidlá potrebné na prevádzkovanie liečebných kúpeľov.

Ročne absolvuje kúpeľnú liečbu v prieme ročne 120 000 občanov Slovenska v kúpeľných zariadenia s lekárskym a zdravotníckym zázemím a zákonom uznaným prírodným liečivým zdrojom.

Asociácia slovenských kúpeľov v zmysle výstupov Valného zhromaždenia z júna 2016 chce predložiť na diskusiu dotknutým ministerstvám a poslancom NR SR s odborným zdôvodnením tieto podnety :

Na úseku daní:

Novelizovať platné právne predpisy s cieľom dosiahnuť zníženie súčasnej doby odpisovania majetku kúpeľov.

Na úseku ochrany prírodných liečivých zdrojov a klimatických podmienok vhodných na liečenie prijať legislatívne úpravy zvyšujúce ich ochranu.

Na úseku prerozdeľovania finančných zdrojov z verejného zdravotného poistenia dosiahnuť zvýšenie podielu finančných prostriedkov na hradenie ústavnej zdravotnej starostlivosti v prírodných liečebných kúpeľoch na úroveň 2% z ročných výdavkov zdravotnej starostlivosti SR.