Liečivé pramene

Liečivý prameň je druh prameňa, ktorý vyviera zo zeme spontánne prirodzenou cestou alebo sa dostane na povrch artézskou studňou – umelá výstupná cesta. Ochranná zóna prameňa sa určuje v súlade s technickými faktormi. Podľa ich chemického a fyzikálneho zloženia, prírodné liečivé vody z liečivých prameňov sú klasifikované podľa podmienok upravených zákon 538/2005 Z. z. a vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR číslo 100/2006 Z. z. Minerálne vody nesmú obsahovať látky alebo mať vlastnosti, ktoré by ich diskvalifikovali od možnosti použitia ako minerálnych liečivých vôd. Minerálne vody musia byť v mieste žriedla v bezchybnom hygienickom a mikrobiologickom stave.